Obchodné podmienky

 

Obchodné podmienky

 

 

I. ÚVODNÉ USTANOVENIA

Tieto podmienky sa vzťahujú na nákupy v internetovom obchode dostupnom na adrese www.via-nabytok.sk.

Obchodné podmienky vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho, ktorým je spoločnosť Adam Heczko, so sídlom Poľná 91, 739 91 Jablunkov, IČO: 68174543, DIČ: CZ7906074957, ŽL vydaný Mestským úradom Jablunkov dňa 3.6.1998 a kupujúceho (zákazníka, spotrebiteľa).

Všetky zmluvné vzťahy sa uzatvárajú v súlade s právom Českej republiky. Ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, vzťahy neupravené obchodnými podmienkami sa riadia zákonom č. 89/2012 Z. z. Občiansky zákonník a zákonom č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa. Ak zmluvná strana nie je spotrebiteľom, vzťahy neupravené obchodnými podmienkami sa riadia zákonom č. 89/2012 Z. z. Občiansky zákonník.

II. DEFINÍCIA POJMOV

Predávajúcim je spoločnosť Adam Heczko, so sídlom Polní 91, 739 91 Jablunkov, IČO: 68174543, DIČ: CZ7906074957, pričom Adam Heczko je osobou, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Je to podnikateľ, ktorý priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov dodáva výrobky alebo služby kupujúcemu.

Kupujúcim je zákazník nášho internetového obchodu, ktorý je k dispozícii na adrese www.via-nabytok.sk. Vzhľadom na platnú legislatívu sa rozlišuje medzi kupujúcim, ktorý je spotrebiteľom, a kupujúcim, ktorý nie je spotrebiteľom.

Kupujúci spotrebiteľ alebo spotrebiteľ je každá osoba, ktorá mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámca samostatného výkonu svojho povolania uzatvára zmluvu s obchodníkom alebo s ním inak obchoduje.

Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom, je podnik. Za podnikateľa sa považuje aj každá osoba, ktorá uzatvára zmluvy v súvislosti s vlastnou obchodnou, výrobnou alebo podobnou činnosťou alebo pri samostatnom výkone svojho povolania, alebo ktorá koná v mene alebo na účet podnikateľa.

Tovarom sa rozumie akýkoľvek tovar alebo služby ponúkané kupujúcemu prostredníctvom internetového obchodu na adrese www.via-nabytok.sk.

III. KÚPNA ZMLUVA

Ak je Kupujúcim spotrebiteľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy (ponukou) je umiestnenie Tovaru ponúkaného Dodávateľom na internetovej stránke www.via-nabytek.sk, kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky Kupujúcim - spotrebiteľom a prijatím objednávky Dodávateľom. Dodávateľ bezodkladne potvrdí kupujúcemu tento súhlas informatívnym e-mailom na uvedenú e-mailovú adresu; toto potvrdenie však nemá vplyv na vznik zmluvy. Výslednú zmluvu (vrátane dohodnutej ceny) možno zmeniť alebo zrušiť len na základe dohody strán alebo na základe právnych dôvodov.

Pred odoslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a zmeniť údaje, ktoré kupujúci do objednávky zadal, a to aj s ohľadom na možnosť kupujúceho zistiť a opraviť chyby, ku ktorým došlo pri zadávaní údajov do objednávky. Kupujúci odošle objednávku predávajúcemu kliknutím na tlačidlo "Odoslať".

Ak kupujúci nie je spotrebiteľom, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je objednávka tovaru zaslaná kupujúcim a samotná kúpna zmluva je uzavretá okamihom potvrdenia prijatia návrhu kupujúceho predávajúcim prostredníctvom e-mailu. V prípade, že kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom, zadá pri zadávaní objednávky nesprávny e-mailový kontakt, predávajúci telefonicky upozorní kupujúceho a potvrdí prijatie návrhu kupujúceho. V okamihu takéhoto oznámenia je zmluva uzavretá.

Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito podmienkami vrátane reklamačného poriadku a že s nimi súhlasí. Kupujúci je s týmito podmienkami a reklamačným poriadkom oboznámený v dostatočnom predstihu pred samotným vykonaním objednávky a má možnosť sa s nimi oboznámiť.

Lehota na vybavenie reklamácie sa prerušuje, ak predávajúci nedostal všetky dokumenty potrebné na vybavenie reklamácie (časti tovaru, iné dokumenty atď.). Predávajúci je povinný vyžiadať si od kupujúceho čo najskôr doplňujúce doklady. Od tohto dátumu sa lehota pozastavuje, kým kupujúci nedodá požadované dokumenty.

Predávajúci si okrem iného vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť pred uzavretím kúpnej zmluvy po dohode s kupujúcim v nasledujúcich prípadoch. Ak kupujúci už zaplatil časť alebo celú kúpnu cenu, suma sa prevedie späť na účet alebo adresu kupujúceho a kúpna zmluva sa neuzavrie.

Kupujúci vyhlasuje, že všetky údaje uvedené v objednávke sú správne, pravdivé, úplné a platné v čase odoslania objednávky.

V prípade darčekov, ktoré sa poskytujú úplne bezplatne, nie je možné uplatniť žiadne práva spotrebiteľa. Na takýto tovar sa vzťahuje režim darovacej zmluvy a súvisiacich právnych predpisov platných v Českej republike.

Farebné odtiene tovaru na obrázkoch, ako aj tvary sa môžu líšiť od skutočnosti (z technických dôvodov, nastavenia monitora, veku, osvetlenia v miestnosti, uhla fotografie atď.). Fotografia je ilustračná, dekorácia nie je súčasťou výrobku, ak nie je uvedené inak.

IV. CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

Kupujúci môže zaplatiť cenu tovaru a akékoľvek náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy predávajúcemu týmito spôsobmi:

v hotovosti v ktorejkoľvek prevádzke predávajúceho,
bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho v Komerční banke, 123-2673370267/0100 (IBAN: CZ5601000001232673370267 SWIFT: KOMBCZPPXXX) v mene EUR (CZK) (ďalej len "účet predávajúceho"),

Predávajúci nepožaduje od kupujúceho zálohu ani inú podobnú platbu. Tým nie sú dotknuté nasledujúce ustanovenia obchodných podmienok týkajúce sa povinnosti zaplatiť kúpnu cenu tovaru vopred. V prípade platby v hotovosti alebo v prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby (platba vopred - zálohová faktúra) je kúpna cena splatná do 7 dní od uzavretia kúpnej zmluvy. Splatnosť faktúry je uvedená na doklade.

V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný zaplatiť kúpnu cenu tovaru spolu s variabilným symbolom platby (č. objednávky). V prípade bezhotovostnej platby je povinnosť kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu splnená okamihom pripísania príslušnej sumy na účet predávajúceho. V jednotlivých prípadoch je predávajúci oprávnený požadovať zaplatenie celej kúpnej ceny pred odoslaním tovaru kupujúcemu. Ustanovenie § 2119 ods. 1 zákona č. 89/2012 Z. z. Občiansky zákonník sa nepoužije. Akékoľvek zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nie je možné kombinovať.

Zrušenie objednávky je možné uskutočniť telefonicky alebo e-mailom do 24 hodín od objednávky na adrese anna.heczko@seznam.cz. Objednávku je možné zrušiť aj pred jej odoslaním. Po odoslaní objednávky sa účtuje poštovné v plnej výške uvedenej v objednávke. Túto faktúru vystaví účtovné oddelenie spoločnosti a zašle ju na adresu príjemcu. Ak je to v obchodnom styku obvyklé alebo ak to ustanovujú všeobecne záväzné právne predpisy, predávajúci vystaví kupujúcemu daňový doklad - faktúru - za platby uskutočnené na základe kúpnej zmluvy.

Predávajúci je povinný zaplatiť daň z pridanej hodnoty. Predávajúci vystaví kupujúcemu daňový doklad - faktúru po zaplatení ceny tovaru a zašle ho v elektronickej forme na elektronickú adresu kupujúceho.

Predávajúci si vyhradzuje právo na zálohovú platbu. Pri objednávkach atypického tovaru, tovaru, ktorý nie je bežne na sklade, a pri objednávkach s vyššou sumou sa vyžaduje platba vopred.

V. VÝHRADA VLASTNÍCTVA

Predávajúci zostáva vlastníkom Tovaru až do jeho úplného zaplatenia Kupujúcim. Nebezpečenstvo škody na tovare však prechádza na kupujúceho pri prevzatí tovaru. Škoda na Tovare, ktorá vznikne prechodom nebezpečenstva škody na Tovare na Kupujúceho, nemá vplyv na povinnosť Kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu, pokiaľ škodu nespôsobil Predávajúci porušením svojej povinnosti.

VI. DODANIE

Ak je predávajúci podľa zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, kupujúci je povinný prevziať tovar pri dodaní. Tovar sa považuje za dodaný, keď ho prevezme kupujúci alebo osoba na to oprávnená, alebo keď sa odovzdá prvému dopravcovi na prepravu kupujúcemu, ak je dohodnuté, že tovar zašle kupujúcemu.

Ak sa tak zmluvné strany dohodnú, predávajúci zabezpečí prepravu tovaru pre kupujúceho alebo odoslanie tovaru na požadovanú adresu. V prípade, že miesto dodania tovaru nie je bežne prístupné pre prepravu tovaru (neprejazdná cesta, nie je prístup do areálu a pod.), je kupujúci povinný túto skutočnosť vopred oznámiť predávajúcemu v objednávke. Ak tak neurobí, je povinný nahradiť kupujúcemu škodu spôsobenú komplikáciami pri dodaní tovaru.

Kupujúci je povinný bezodkladne po prevzatí tovaru skontrolovať tovar a zistené vady, ak boli zjavne spôsobené dopravcom, alebo ak dopravcu vzhľadom na povahu poškodenia nemožno vylúčiť, zaznamenať do reklamačného protokolu príslušného dopravcu. Ak dodaný tovar zjavne nezodpovedá objednávke, kupujúci má právo odmietnuť jeho prevzatie. Ak je tovar dodaný v pôvodnom obale a po prevzatí je rozbalený, kupujúci je povinný skontrolovať ho bezprostredne po rozbalení.

V prípade, že je spôsob prepravy dohodnutý na základe osobitnej žiadosti kupujúceho, kupujúci znáša riziko a všetky dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom prepravy. Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán pri preprave Tovaru môžu byť upravené v osobitných dodacích podmienkach Predávajúceho, ak ich Predávajúci vydal.

Objednávky zadané na babynabytek.sk sú zasielané len na území Slovenskej republiky.

VII. PRÁVA Z CHYBNÉHO PLNENIA

Práva a povinnosti zmluvných strán v súvislosti s právami z vadného plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými predpismi (najmä ustanoveniami § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Z. z. Občiansky zákonník). Predávajúci zodpovedá spotrebiteľovi za to, že vec je pri prevzatí bez vád. Predávajúci zodpovedá spotrebiteľovi najmä za to, že v čase prevzatia veci spotrebiteľom,

tovar má vlastnosti dohodnuté medzi stranami, a ak k dohode nedošlo, také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca opísal alebo ktoré kupujúci očakával vzhľadom na povahu tovaru a na základe nimi uskutočnenej reklamy,
tovar je vhodný na účel, ktorý predávajúci uvádza, že sa má použiť, alebo na ktorý sa tovar tohto druhu zvyčajne používa,
predmet zodpovedá kvalitou alebo spracovaním dohodnutej vzorke alebo exempláru, ak bola kvalita alebo spracovanie určené na základe dohodnutej vzorky alebo exemplára,
položka je v príslušnom množstve, miere alebo hmotnosti
a položka je v súlade s požiadavkami platných právnych predpisov Českej republiky.

Ak vec nemá vyššie uvedené vlastnosti, môže spotrebiteľ požadovať aj dodanie novej veci bez vád, ak to nie je vzhľadom na povahu vady neprimerané, ale ak sa vada týka len súčasti veci, môže spotrebiteľ požadovať len výmenu súčasti; ak to nie je možné, môže odstúpiť od zmluvy. Ak je to však vzhľadom na povahu vady neprimerané, najmä ak je možné vadu odstrániť bez zbytočného odkladu, spotrebiteľ má právo na bezplatné odstránenie vady. Spotrebiteľ má tiež právo na dodanie novej veci alebo výmenu súčasti v prípade odstrániteľnej vady, ak nemôže vec riadne užívať pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre veľký počet vád. V takom prípade má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy.

Ak spotrebiteľ neodstúpi od zmluvy alebo neuplatní právo na dodanie novej veci bez vád, na výmenu súčasti veci alebo na opravu veci, môže požadovať primeranú zľavu. Spotrebiteľ má tiež právo na primeranú zľavu, ak predávajúci nemôže dodať novú vec bez vád, vymeniť súčasť veci alebo vec opraviť, ako aj v prípade, ak predávajúci neodstráni vadu v primeranej lehote alebo ak by odstránenie vady spôsobilo spotrebiteľovi značné ťažkosti.

Predávajúci písomne potvrdí kupujúcemu prijatie reklamácie alebo ho vyzve na doplnenie chýbajúcich údajov. Lehota na vybavenie sťažnosti je 30 dní od jej doručenia.

Kupujúci nemá právo z vadného plnenia, ak pred prevzatím veci vedel, že vec má vadu, alebo ak kupujúci vadu spôsobil. Spotrebiteľ je oprávnený uplatniť právo z vady, ktorá sa vyskytne na spotrebnom tovare v lehote dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia. Ak sa vada prejaví do šiestich mesiacov od prevzatia, tovar sa považuje za chybný pri prevzatí. Predávajúci poskytuje reklamačný formulár na účely uplatnenia práva z vád tovaru zakúpeného kupujúcim. Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán súvisiace so zodpovednosťou predávajúceho za vady upravuje reklamačný poriadok predávajúceho.


VIII. PRÁVO SPOTREBITEĽA ODSTÚPIŤ OD ZMLUVY

Ak je kúpna zmluva uzatvorená prostredníctvom prostriedkov komunikácie na diaľku (v internetovom obchode), spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru (ak je predmetom kúpnej zmluvy niekoľko druhov Tovaru alebo dodanie viacerých častí, táto lehota plynie odo dňa prevzatia poslednej dodávky Tovaru). Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu zaslané v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete. V prípade, že si spotrebiteľ želá odstúpiť od zmluvy do 14 dní podľa predchádzajúceho odseku, musí kontaktovať predávajúceho a písomne uviesť, že odstupuje od zmluvy.

V odstúpení od zmluvy uvedie číslo objednávky, dátum nákupu a číslo účtu na vrátenie peňazí. Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže spotrebiteľ zaslať na adresu:

obchodná adresa predávajúceho: Adam Heczko, Polní 91, 739 91 Jablunkov,
e-mailová: obchod-nabytek@centrum.cz.

V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy podľa predchádzajúcich odsekov, predávajúci vráti finančné prostriedky prijaté od kupujúceho (okrem sumy predstavujúcej dodatočné náklady na dodanie tovaru, ktoré vznikli v dôsledku kupujúcim zvoleného spôsobu dodania tovaru, ktorý je odlišný od najlacnejšieho spôsobu štandardného dodania tovaru ponúkaného predávajúcim) do 14 dní od odstúpenia kupujúceho od kúpnej zmluvy, a to rovnakým spôsobom, akým ich predávajúci od kupujúceho prijal, ak kupujúci neurčí inak. Predávajúci je tiež oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté kupujúcim už pri vrátení tovaru kupujúcim alebo iným spôsobom, ak s tým kupujúci súhlasí a kupujúcemu nevzniknú žiadne ďalšie náklady.

Ak Kupujúci odstúpi od Kúpnej zmluvy, Predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky Kupujúcemu skôr, ako Kupujúci vráti Tovar Predávajúcemu alebo preukáže, že Tovar Predávajúcemu odoslal. Ustanovenie zákona o odstúpení od zmluvy v lehote 14 dní však nemožno chápať ako možnosť bezplatného zapožičania tovaru. Ak spotrebiteľ uplatní právo na odstúpenie od zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia plnenia, musí do 14 dní od odstúpenia od zmluvy odovzdať predávajúcemu všetko, čo podľa kúpnej zmluvy dostal. Ak to už nie je možné (napr. tovar bol medzitým zničený alebo opotrebovaný), spotrebiteľ musí poskytnúť peňažnú náhradu za to, čo už nie je možné vrátiť.

 

Ak je vrátený tovar poškodený len čiastočne, predávajúci si môže uplatniť právo spotrebiteľa na náhradu škody a započítať svoju pohľadávku s vrátenou kúpnou cenou. V takom prípade je predávajúci povinný preukázať vznik škody. V takom prípade predávajúci vráti spotrebiteľovi iba zníženú kúpnu cenu. Predávajúci môže započítať voči kúpnej cene, ktorá má byť kupujúcemu vrátená, svoje skutočné náklady, ktoré mu vznikli v súvislosti s vrátením tovaru.

Lehota na odstúpenie od zmluvy trvá 14 kalendárnych dní (nie pracovných dní) a začína plynúť kalendárnym dňom nasledujúcim po dni, keď spotrebiteľ prevzal tovar, pričom odstúpenie od zmluvy musí byť odoslané dodávateľovi najneskôr v posledný deň tejto lehoty. Spotrebiteľ nemá právo odstúpiť od zmluvy v súlade s ustanoveniami § 1837 Občianskeho zákonníka, najmä v prípade zmlúv:

poskytnutie služieb, ak boli poskytnuté s predchádzajúcim výslovným súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a predávajúci pred uzavretím zmluvy informoval spotrebiteľa, že v takom prípade nemá právo na odstúpenie od zmluvy,
dodávka tovaru alebo služieb, ktorých cena závisí od výkyvov na finančnom trhu, ktoré nie sú závislé od vôle predávajúceho a ktoré môžu nastať počas lehoty na odstúpenie od zmluvy,
dodanie Tovaru, ktorý bol upravený alebo vyrobený podľa želania Spotrebiteľa alebo pre jeho osobu, pričom takáto úprava zahŕňa aj farebnú úpravu Tovaru podľa želania Kupujúceho,
opravy alebo údržbu vykonanú na mieste určenom spotrebiteľom na jeho žiadosť; to však neplatí v prípade následných opráv iných ako požadovaných alebo dodania náhradných dielov iných ako požadovaných,
dodanie tovaru v zapečatenom obale, ktorý spotrebiteľ z obalu vyňal a z hygienických dôvodov ho nemožno vrátiť.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku tovaru označeného ako "momentálne nedostupný", ak tovar už nie je možné dodať alebo nahradiť iným modelom, alebo ak sa jeho cena výrazne zmenila a kupujúci to neakceptuje pred uzatvorením samotnej kúpnej zmluvy. Predávajúci o tejto situácii informuje kupujúceho. Ak bola časť alebo celá objednávka zaplatená, peniaze budú vrátené na účet kupujúceho.

IX. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Informácie o kupujúcom sú uchovávané v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 101/2000 Z. z. o ochrane osobných údajov. Uzatvorením zmluvy kupujúci súhlasí so spracovaním a zhromažďovaním svojich osobných údajov v databáze predávajúceho po úspešnom splnení zmluvy až do jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním. Kupujúci má právo na prístup k svojim osobným údajom, právo na opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom. Osobné údaje môžu byť z databázy odstránené na základe písomnej žiadosti kupujúceho. Osobné údaje kupujúcich sú plne zabezpečené proti zneužitiu.

Dodávateľ neposkytuje osobné údaje kupujúcich žiadnej inej osobe. Výnimku tvoria externí dopravcovia, ktorým sa osobné údaje kupujúcich prenášajú v minimálnom rozsahu potrebnom na doručenie tovaru. Jednotlivé zmluvy sú po ich uzavretí prevádzkovateľom archivované v elektronickej podobe a sú prístupné len prevádzkovateľovi obchodu.

Predávajúci môže so súhlasom spracúvať takzvané "cookies" na uľahčenie poskytovania služieb informačnej spoločnosti v súlade s ustanoveniami smernice 95/46/ES o účele "cookies" alebo podobných nástrojov, pričom je zabezpečené, že kupujúci sú oboznámení s informáciami, ktoré sú uložené v koncovom zariadení, ktoré používajú. Kupujúci majú možnosť odmietnuť ukladanie súborov cookie alebo podobných nástrojov do svojich koncových zariadení, napríklad aktivovaním funkcie anonymného prehliadania vo svojom prehliadači.

X. NÁKLADY NA POUŽÍVANIE DIAĽKOVÝCH KOMUNIKAČNÝCH PROSTRIEDKOV

Kupujúci súhlasí s použitím prostriedkov diaľkovej komunikácie pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady, ktoré kupujúcemu vzniknú v súvislosti s využitím komunikácie na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefonické hovory), znáša kupujúci.

XI. ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

Predávajúci je oprávnený predávať tovar na základe živnostenského oprávnenia. Kontrolu obchodu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad ochranou osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov. Česká obchodná inšpekcia vykonáva okrem iného dozor nad dodržiavaním zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa vo vymedzenom rozsahu.

Kupujúci týmto preberá nebezpečenstvo zmeny okolností v zmysle § 1765 ods. 2 zákona č. 89/2012 Z. z. Občiansky zákonník.

XII. OVERENÉ ZÁKAZNÍKMI (HEUREKA)

 

Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie sú vám zasielané pri každom nákupe u nás, pokiaľ ich neodmietnete dostávať v súlade s § 7 ods. 3 zákona č. 480/2004 Z. z. o niektorých službách informačnej spoločnosti. Spracovanie osobných údajov na účely zasielania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi sa vykonáva na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýzu nášho postavenia na trhu využívame spracovateľa, prevádzkovateľa portálu Heureka.cz, ktorému môžeme na tieto účely odovzdať informácie o vami zakúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Pri zasielaní e-mailových dotazníkov sa vaše osobné údaje neposkytujú žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek namietať odmietnutím ďalších dotazníkov prostredníctvom odkazu v e-maile s dotazníkom. Ak budete namietať, dotazník vám ďalej nepošleme.

XIII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Tieto podmienky platia v znení uvedenom na webovej stránke predávajúceho v deň uzavretia kúpnej zmluvy. Objednávka spotrebiteľa je po potvrdení predávajúcim ako uzatvorená zmluva archivovaná na účely jej plnenia a ďalšej evidencie a jej stav je prístupný kupujúcemu. Zmluva môže byť uzavretá v českom jazyku alebo v iných jazykoch, ak to nie je dôvodom nemožnosti jej uzavretia.

Kúpou zmluvy kupujúci súhlasí so zasielaním obchodných oznámení. Tieto podmienky umožňujú spotrebiteľovi ich archiváciu a reprodukciu. V okamihu uzavretia kúpnej zmluvy kupujúci akceptuje všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania objednávky, vrátane ceny objednaného tovaru uvedenej v potvrdenej objednávke, pokiaľ nie je v konkrétnom prípade preukázateľne dohodnuté inak. Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, zmluvné strany sa dohodli, že vzťah sa riadi českým právom. Tým nie sú dotknuté práva spotrebiteľa podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.

Ak je alebo sa stane niektoré ustanovenie zmluvných podmienok neplatné alebo neúčinné, neplatné ustanovenie sa nahradí ustanovením, ktorého význam sa čo najviac približuje neplatnému ustanoveniu. Neplatnosť alebo neúčinnosť jedného ustanovenia nemá vplyv na platnosť ostatných ustanovení. Zmeny a doplnenia kúpnej zmluvy alebo zmluvných podmienok musia mať písomnú formu. Vzor formulára na odstúpenie od kúpnej zmluvy je pripojený k obchodným podmienkam. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmeny týchto obchodných podmienok. Takéto zmeny sa nevzťahujú na objednávky dokončené pred dátumom účinnosti príslušných zmien.

V prípade, že medzi nami a spotrebiteľom vznikne spotrebiteľský spor z kúpnej zmluvy alebo zmluvy o poskytovaní služieb, ktorý sa nepodarí vyriešiť vzájomnou dohodou, môže spotrebiteľ podať návrh na mimosúdne riešenie takéhoto sporu určenému subjektu pre mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov, ktorým je Česká obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát - oddelenie ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, e-mail: adr@coi.cz, webová stránka: adr.coi.cz. Spotrebiteľ môže využiť aj platformu na riešenie sporov online, ktorú zriadila Európska komisia na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Zmeny podmienok sú účinné od ich uverejnenia na webovej stránke.

Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vydať kupujúcemu doklad o kúpe. Zároveň je povinný zaevidovať prijaté tržby na daňovom úrade online; v prípade technickej poruchy najneskôr do 48 hodín.

Uverejnené 24.5.2021